Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Ταμειακή Ροή".

Ταμειακή Ροή: 

Ταμειακή Ροή (ή ρευστότητα) είναι το ποσό των χρημάτων που εισέρχεται και εξέρχεται σε μία επιχείρηση. Λογιστικά, προκύπτει από τη διαφορά του ποσού των χρημάτων που είναι διαθέσιμο στην αρχή μιας χρονικής περιόδου και του ποσού των χρημάτων που είναι διαθέσιμο στο τέλος αυτής της χρονικής περιόδου. Έτσι, η Ταμειακή Ροή μπορεί να είναι θετική, ή αρνητική, ανάλογα το αποτέλεσμα της διαφοράς.

Η Ταμειακή Ροή αυξάνεται:
  • Με την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών.
  • Με την πώληση περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.
  • Με τη μείωση του κόστους.
  • Με την αύξηση των τιμών.
  • Με τον ταχύτερο ρυθμό στις εισπράξεις.
  • Με τον βραδύτερο ρυθμό στις πληρωμές.
  • Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
  • Με το δανεισμό.

Σχόλια