Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Σπείρα της Γνώσης".

Σπείρα της Γνώσης:

Είναι η διαδικασία δημιουργίας επιχειρησιακής γνώσης, στην οποία υφίσταται μια συνεχής και δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ άρρητης και ρητής γνώσης, που λαμβάνει χώρα από τα χαμηλότερα προς τα υψηλότερα επίπεδα της επιχείρησης (από τους εργαζομένους προς τη διοίκηση), εκεί όπου η νεοαποκτηθείσα γνώση αποκρυσταλλώνεται. 

Spiral

Σχόλια