Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Πάγια".

Πάγια:

Πάγια περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης είναι αυτά, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε διαρκή βάση για τους σκοπούς της και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους, εκτείνονται πέρα του ενός έτους.

Παραδείγματα παγίων αποτελούν το έδαφος, τα κτίρια, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα, τα γραφεία, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.ά.

Spiral

Σχόλια