Λεξικό Επιχειρηματικών Όρων: "Νεκρό Σημείο".

Νεκρό Σημείο:

Είναι το ποσό των πωλήσεων (κύκλου εργασιών) που πρέπει να πραγματοποιήσει μία επιχείρηση (ή η ποσότητα των μονάδων αγαθών, προϊόντων ή υπηρεσιών, που πρέπει να πουλήσει σε μία συγκεκριμένη τιμή), ώστε να καλυφθεί πλήρως το σύνολο των εξόδων της (σταθερά και μεταβλητά), χωρίς όμως να δημιουργηθεί κέρδος.

Είναι η κατάσταση δηλαδή, όπου τα έσοδα μιας επιχείρησης ισούνται με τα έξοδά της.

Οι άλλες δύο καταστάσεις, που μπορεί να βρίσκεται μια επιχείρηση, είναι όταν τα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα έξοδα, όπου η επιχείρηση παρουσιάζει κέρδη και όταν τα έσοδα είναι μικρότερα από τα έξοδα, όπου η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες.

Spiral

Σχόλια