Τα προγράμματα χρηματοδοτικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ, που πρόκειται να προκηρυχθούν έως το 2018.

  1. «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης» (2ος Κύκλος). Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση, σε ποσοστό 100%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους έως και 50.000€, που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  2. «Αναβάθµιση πολύ µικρών & µικρών υφιστάµενων επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» (2ος Κύκλος). Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση, σε ποσοστό έως και 50%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους έως και 200.000€, που αφορούν σε επενδύσεις επιχειρήσεων για την είσοδό τους σε νέες αγορές.
  3. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (2ος Κύκλος). Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση, σε ποσοστό 100%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους έως και 60.000€, που αφορούν την ίδρυση μικρών επιχειρήσεων.
  4. «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» (2ος Κύκλος). Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση, σε ποσοστό έως και 50%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους έως και 150.000€, που αφορούν στον εκσυγχρονισμό τουριστικών επιχειρήσεων.
  5. «Σύγχρονη Μεταποίηση». Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, σε ποσοστό έως και 45%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους από 250.000€ – 2.500.000€, που αφορούν στο μετασχηματισμό της παραγωγικής τους ικανότητας.
  6. «Αξιοποίηση Επιχειρηματικής Εμπειρίας – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση». Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση, σε ποσοστό 65%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους έως και 60.000€, που αφορούν στην ίδρυση επιχειρήσεων από άνεργους πρώην επιχειρηματίες, ηλικίας μεγαλύτερης των 45 ετών.
  7. «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση, σε ποσοστό έως και 50%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους από 80.000 έως και 400.000€, για την ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων.
  8. «Αναβάθμιση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών». Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων υπηρεσιών, σε ποσοστό έως και 50%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων, για την τεχνολογική και περιβαλλοντική τους αναβάθμιση.
  9. «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Το πρόγραμμα αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων μεταποίησης ή και υπηρεσιών, σε ποσοστό έως και 50%, για δαπάνες επιχειρηματικών σχεδίων ύψους έως και 250.000€, για την επιχειρηματική τους εξωστρέφεια.
Spiral

Σχόλια