Δημοσιεύτηκε το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα»

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.


Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

2. Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται:

Από 15.000 ευρώ έως και 60.000 ευρώ.

Η επιδότηση αφορά:

Τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας
 1. Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 2. Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 3. Υλικά / Κατασκευές
 4. Εφοδιαστική Αλυσίδα
 5. Ενέργεια
 6. Περιβάλλον
 7. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 8. Υγεία-Φάρμακα.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι κάτωθι εταιρικές μορφές:

Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ). Η Α.Ε δεν είναι επιλέξιμη εταιρική μορφή για τη δράση.

Οι δαπάνες που επιδοτούνται αφορούν:

 1. Αγορά εξοπλισμού (μέχρι 40% του π/υ επενδυτικού σχεδίου).
 2. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, δαπάνες επαγγελματικής τηλεφωνίας).
 3. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, λογιστική υποστήριξη).
 4. Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες.
 5. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.
 6. Αποσβέσεις παγίων.
 7. Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.
 8. Προμήθεια αναλωσίμων.
 9. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων).
 10. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις.
 11. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 17.03.2016 ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.


Υποβολή αιτήματος υπαγωγής στο πρόγραμμα:

 • Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 17.03.2016 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 27.04.2016.
 • Δεν τίθεται θέμα προτεραιότητας κατάθεσης των φακέλων καθώς η αξιολόγηση θα ξεκινήσει μετά τις 27.04.2016.
Spiral

Σχόλια