Το brainstorming, ως πρακτική μέθοδος για την εξεύρεση νέων ιδεών

Η διαδικασία του brainstorming (καταιγισμός ιδεών) εντός μίας ομάδας ανθρώπων αποτελεί μία εξαιρετικά αποτελεσματική πρακτική. Το brainstorming δημιουργεί νέες ιδέες, επιλύει προβλήματα, παρακινεί και αναπτύσσει τις ομάδες εργασίας. Σίγουρα δεν αποτελεί μία τυχαία εργασία. Το brainstorming είναι μία οργανωμένη διαδικασία, με συγκεκριμένους κανόνες.


Η διαδικασία του brainstorming
  1. Καθορισμός του σκοπού.
  2. Καταιγισμός ιδεών και προτάσεων, σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.
  3. Κατηγοριοποίηση ιδεών, σύμπτυξη, συνδυασμός, βελτίωση.
  4. Αποτίμηση και ανάλυση των ιδεών.
  5. Αξιολόγηση και κατάταξη των ιδεών με σειρά προτεραιότητας.
  6. Προγραμματισμός δράσης σε σχετικό χρονοδιάγραμμα.
  7. Έλεγχος της επιλεχθείσας δράσης και ανατροφοδότηση (follow up).
Διασφαλίστε ότι όλοι, όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία κατανοούν και συμφωνούν στο σκοπό της συνεδρίας (π.χ. να καθοριστεί μία νέα περιγραφή εργασίας για έναν υπάλληλο στην εξυπηρέτηση πελατών, ή να καθοριστεί μία σειρά από νέες δραστηριότητες προβολής για το ερχόμενο έτος, ή να προταθούν τρόποι βελτίωσης της συνεργασίας ανάμεσα στο τμήμα πωλήσεων και στο τμήμα επισκευών και εγγυήσεων, ή να βρεθούν δυνατότητες μείωσης του κόστους, χωρίς να μειωθεί η ποιότητα κλπ.). Διαμορφώστε το σκοπό του brainstorming σαφή και απλό. Βάλτε χρονικό όριο. Αυτό θα σας βοηθήσει να κρατήσετε τη διαδικασία σε έλεγχο και να την καταγράψετε. 

Το brainstorming βοηθά τους ανθρώπους να "κατεβάσουν" ιδέες στην τύχη και ελεύθερα.
Η δουλειά του υπεύθυνου για τη διαδικασία, είναι να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες στην έκφρασή τους, χωρίς να αποκλείει τίποτε. Εννοείται ότι τo γέλιο και η κοροϊδία δεν είναι επιτρεπτά σε αυτές τις συνεδρίες, καθώς πολλές από τις καλύτερες ιδέες, αρχικά έγιναν αντικείμενο χλευασμού. Κατά τη διάρκεια του καταιγισμού τυχαίων ιδεών, είναι απαραίτητη η πλήρης καταγραφή τους. Στη συνέχεια αναρτήστε τις ιδέες με κολλητική ταινία γύρω - γύρω στους τοίχους. Χρησιμοποιήστε διαφορετικά χρώματα για να επισημάνετε τις ιδέες ανάλογα την κατηγοριοποίησή τους, σε αυτές που απορρίψατε ή προκρίνατε. Ενδεχομένως, συνδέστε κάποιες μεταξύ τους. Συμπτύξτε κάποιες εάν θεωρείτε δόκιμο και αλλάξτε τις σελίδες στον τοίχο, με τις ανατυπωμένες ιδέες. Μπορείτε, με διπλωματικό τρόπο, να συνδυάσετε ή να συμπεριλάβετε τις πιο αδύναμες ιδέες σε άλλες πιο δυνατές, ώστε να αποφύγετε δυσαρέσκειες και αντιπαραθέσεις (θυμηθείτε: το brainstorming αφορά σε συνεργασία ανθρώπων). Μαζί με την ομάδα σας στη συνέχεια αποτιμήστε τις ιδέες και δείτε τις συνέπειες που μπορεί να έχουν. Φτιάξτε ένα πρόγραμμα εφαρμογής και ξεκινήστε να το εφαρμόζετε!

Συμφωνείστε σε συγκεκριμένες δράσεις, υπευθυνότητες και χρονοδιαγράμματα που να είναι εφικτά. Σε κάθε επιμέρους δράση παρακολουθήστε την εξέλιξη και κρατάτε δεδομένα. Εξάγετε συγκεκριμένα συμπεράσματα και αποτελέσματα, ώστε οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί γι' αυτό να νοιώθουν ότι οι προσπάθειές τους είχαν αποτέλεσμα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται κίνητρα για μία νέα συνεδρία brainstorming με ακόμη καλύτερες προσδοκίες.

Spiral

Σχόλια