Πόσο διεθνοποιημένες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ΕΕ;

Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα για τη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε σε σημαντικό δείγμα μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις 28 χώρες - μέλη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον περασμένο Ιούνιο και δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με την έρευνα, περισσότερες του 1/3 των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (36%) στην ΕΕ εισάγουν αγαθά και υπηρεσίες, από μια άλλη χώρα της ΕΕ, ενώ το 30% έχουν εξάγει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Επίσης, περίπου 1 στις 10 επιχειρήσεις έχει υπεργολάβο, που εδράζει στο εξωτερικό (14%), ή έχει εργαστεί ως υπεργολάβος για κάποια επιχείρηση του εξωτερικού (11%). Λιγότερες, σχετικά, επιχειρήσεις έχουν συνεργαστεί με κάποιο εταίρο στο εξωτερικό για θέματα έρευνας & ανάπτυξης (6%), ή έχει επενδύσει σε κάποια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα της ΕΕ (2%).

Η η πιο κοινή απάντηση στην έρευνα ήταν ότι "δεν έχουν συνάψει καμία συνεργασία στο πλαίσιο της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς, την τελευταία 3ετία" (49%).

Σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απαντούν, συνήθως, ότι είναι πιο πιθανό να εισάγουν παρά να εξάγουν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η μόνη εξαίρεση είναι η Γερμανία, όπου οι ΜΜΕ απάντησαν ακριβώς το αντίθετο.

Από την ανάλυση των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων, προκύπτουν τα εξής χρήσιμα συμπεράσματα:
  • Όσο μεγαλύτερη είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση, τόσο πιο πιθανό είναι να έχει εμπλακεί σε κάποια μορφή διεθνούς δραστηριότητας, την τελευταία 3ετία (εισαγωγές,εξαγωγές, υπεργολαβίες).
  • Αυτές που εισάγουν είναι κυρίως επιχειρήσεις του κλάδου της μεταποίησης και του εμπορίου,  παρά του κλάδου των υπηρεσιών ή της βιομηχανίας.
  • Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι αυτές που είναι πιθανό πιο πολύ να εξάγουν σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
  • Οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν το 2008 είναι πιο πιθανό να εμπλακούν σε δράσεις εξαγωγών και διεθνοποίησης, σε σχέση με αυτές που ιδρύθηκαν στη χρονική περίοδο μεταξύ 2008-2014.
Τα ίδια περίπου στοιχεία προκύπτουν και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που διεθνοποιούνται εκτός των συνόρων της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Η πλειοψηφία (69%) δεν πραγματοποίησε καμία διεθνούς εμβέλειας δραστηριότητα σε χώρα εκτός της ΕΕ, την τελευταία 3ετία.

Spiral

Σχόλια