Ποιοι κλάδοι της οικονομίας αναπτύσσονται εν μέσω ύφεσης

Ανάπτυξη σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας επισημαίνεται στο Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (Τ. 22 - Οκτώβριος 2015). Οι κλάδοι στους οποίους παρατηρείται η μεγαλύτερη αύξηση, παρά την οικονομική κρίση, είναι αυτοί της εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων.Ειδικότερα, από την ανάλυση μεταξύ του αρχικού και του πλέον προσφάτου αριθμού απασχολουμένων διαπιστώνεται διεύρυνση μεταξύ 2008 και 2015, ως προς τα εξής:
 • Στην Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη σε τρεις πολύ μεγάλους υποκλάδους με βάση την απασχόληση (συγκεκριμένα, της φυτικής και ζωικής παραγωγής, του λιανικού εμπορίου και της εστιάσεως), σε δύο μεγάλους κλάδους (των νομικών - λογιστικών δραστηριοτήτων της κατασκευής προϊόντων από ελαστικό) και σε 21 μικρότερους.
 • Στην Κεντρική Μακεδονία σε τρεις πολύ μεγάλους υποκλάδους (της φυτικής και ζωικής παραγωγής, της εστιάσεως, των χερσαίων μεταφορών και μεταφορών μέσω αγωγών), δύο μεγάλους (των νομικών - λογιστικών δραστηριοτήτων, των καταλυμάτων) και 21 μικρότερους.
 • Στη Δυτική Μακεδονία σε έναν μεγάλο υποκλάδο (της εστιάσεως) και 21 μικρότερους.
 • Στη Θεσσαλία σε έναν πολύ μεγάλο υποκλάδο (της βιομηχανίας τροφίμων) έναν μεγάλο (των νομικών - λογιστικών δραστηριοτήτων) και 22 μικρότερους.
 • Στην Ήπειρο σε έναν μεγάλο υποκλάδο (της βιομηχανίας τροφίμων) και 15 μεσαίους ή μικρότερους.
 • Στα Ιόνια νησιά σε 15 μεσαίου ή μικρότερου μεγέθους υποκλάδους.
 • Στη Δυτική Ελλάδα σε έναν πολύ μεγάλο υποκλάδο (της εστιάσεως) και 18 μικρότερους.
 • Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο σε έναν μεγάλο υποκλάδο (της υγείας) και 23 μεσαίους ή μικρότερους.
 • Στην Αττική σε έξι πολύ μεγάλους υποκλάδους (της βιομηχανίας τροφίμων, της παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους, του προγραμματισμού, της διαχειρίσεως και τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, της διαφημίσεως και έρευνας αγοράς, των εκδοτικών δραστηριοτήτων, ποικίλων άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών, τεχνικών δραστηριοτήτων), πέντε μεγάλους (της κατασκευής δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών και κοινωφελών έργων, των κεντρικών γραφείων και της παροχής διαχειριστικών υπηρεσιών/συμβουλών, των αθλητικών δραστηριοτήτων, θεματικών πάρκων και άλλων δραστηριοτήτων αναψυχής, της γραμματειακής - διοικητικής υποστηρίξεως, οργανώσεως συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, των αεροπορικών μεταφορών) και έξι μικρότερους υποκλάδους.
 • Στην υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα σε έναν πολύ μεγάλο υποκλάδο (της φυτικής και ζωικής παραγωγής), δύο μεγάλους (της βιομηχανίας τροφίμων, της παραγωγής βασικών μετάλλων) και 14 μικρότερους.
 • Στα νησιά του Βορείου Αιγαίου σε έναν μεγάλο υποκλάδο (της φυτικής και ζωικής παραγωγής) και 18 μικρότερους.
 • Στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου σε τρεις πολύ μεγάλους υποκλάδους (των καταλυμάτων, του λιανικού εμπορίου, της δημοσίας διοικήσεως, αμύνης, υποχρεωτικής κοινωνικής ασφαλίσεως), έναν μεγάλο (της εκπαιδεύσεως) και 17 μικρότερους.
 • Στην Κρήτη σε έναν πολύ μεγάλο υποκλάδο (της εστιάσεως) και 24 μεσαίους ή μικρότερους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε σχέση με τις αρχές του 2008, στις αρχές του 2015, συγκεντρωτικά τα στοιχεία δείχνουν την εξής εικόνα:
 • Ο υποκλάδος της εστιάσεως εμφανίζεται διευρυμένος σε πέντε περιφέρειες της χώρας (τρεις καλύπτουσες τη βόρεια χώρα, δύο νησιωτικές στη νότιο και δυτική χώρα) εις τις οποίες σε όρους απασχολήσεως είναι μεγάλος ή πολύ μεγάλος.
 • Οι υποκλάδοι της φυτικής-ζωικής παραγωγής και θήρας και βιομηχανίας τροφίμων εμφανίζονται διευρυμένοι σε τέσσερις περιφέρειες (συγκεντρωμένες στην βορειοανατολική και κεντρική χώρα, αντιστοίχως) στις οποίες είναι μεγάλοι ή πολύ μεγάλοι
 • Οι υποκλάδοι του λιανικού εμπορίου και των καταλυμάτων εμφανίζονται διευρυμένοι σε δύο περιφέρειες στις οποίες είναι πολύ μεγάλοι.
 • Οι υποκλάδοι της παραγωγής βασικών μετάλλων, κατασκευής δρόμων-σιδηροδρομικών γραμμών, κοινωφελών ηλεκτροδοτικών, υδροδοτικών, τηλεπικοινωνιακών, λιμενικών και άλλων έργων, των χερσαίων μεταφορών και μεταφορών μέσω αγωγών, των αεροπορικών μεταφορών, των εκδοτικών δραστηριοτήτων, του προγραμματισμού, της διαχειρίσεως και τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, των νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων, των κεντρικών γραφείων και παροχής συμβουλών διαχειρίσεως, της διαφημίσεως και έρευνας αγοράς, ποικίλων άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών, τεχνικών δραστηριοτήτων, των βοηθητικών υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους, της γραμματειακής - διοικητικής υποστηρίξεως και των οργανώσεων συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, δημοσίας διοικήσεως -αμύνης - υποχρεωτικής κοινωνικής ασφαλίσεως, εκπαιδεύσεως, υγείας, αθλητικών δραστηριοτήτων, θεματικών πάρκων και άλλων δραστηριοτήτων αναψυχής, ποικίλων άλλων υπηρεσιών, εμφανίζονται διευρυμένοι σε μία περιφέρεια στην οποία ο καθένας είναι μεγάλος ή πολύ μεγάλος. Εκ των περιπτώσεων αυτών, έντεκα εντοπίζονται στην Αττική, πέντε στην Κεντρική Μακεδονία, τέσσερις στις νήσους του Νοτίου Αιγαίου, τρεις στην Ανατολική Μακεδονία και Δυτική Θράκη, άλλοι τόσοι στην
  κεντρική Στερεά Ελλάδα, δύο στην Θεσσαλία, ένας στη Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, υπόλοιπη Πελοπόννησο, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Κρήτη και κανένας στα Ιόνια νησιά.
Συγχρόνως, πολλοί υποκλάδοι (ιδίως της γραμματειακής - διοικητικής υποστηρίξεως, οργανώσεως συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, αλλά και του προγραμματισμού, της διαχειρίσεως και τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, των ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων, της παροχής προστασίας και έρευνας, των τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων) διευρύνονται σε πολλές περιφέρειες (σε περισσότερες από τις μισές) στις οποίες και είναι μεσαίου ή μικρότερου μεγέθους.

Spiral

Σχόλια