Η θεωρία πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης

Η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων είναι μία μέθοδος ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, η οποία υποστηρίζει ότι κάθε επιχείρηση διαφέρει από τους ανταγωνιστές της ως προς τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει.

Έτσι, κάθε επιχείρηση διαθέτει 4 κατηγορίες πόρων:
  1. Υλικοί πόροι: εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, κτίρια κλπ.
  2. Ανθρώπινοι πόροι: οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, οι συνεργάτες κλπ.
  3. Συστήματα: διαχείρισης λειτουργιών, ποιότητας κλπ.
  4. Άυλοι πόροι: φήμη, σχέσεις με πελάτες κλπ.
Μια επιχείρηση δεν αρκεί να διαθέτει πόρους. Πρέπει αυτοί οι πόροι να οδηγούν σε δυνατότητες. Αυτές μπορεί να είναι:
  1. Οριακές, δηλαδή αυτές που είτε διαθέτουν οι ανταγωνιστές, είτε μπορούν εύκολα να μιμηθούν (ομάδες πόρων, όπως η τεχνολογία, τα συστήματα κ.ά.)
  2. Θεμελιώδεις, δηλαδή αυτές που δεν διαθέτουν οι ανταγωνιστές και δεν μπορούν εύκολα να αντιγράψουν (πηγές συγκριτικού πλεονεκτήματος, όπως η γνώση, η επιχειρησιακή κουλτούρα κ.ά.).
Οι θεμελιώδεις ικανότητες μπορούν να οδηγήσουν σε συγκριτικό πλεονέκτημα, δηλαδή σε χαρακτηριστικά που κάνουν την επιχείρηση να υπερτερεί των ανταγωνιστών της, όπως είναι μία δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Επισημαίνεται άλλωστε, ότι στόχος του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι πάντοτε η επίτευξη διατηρήσιμου συγκριτικού πλεονεκτήματος.

Spiral

Σχόλια