Νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Έως τις 10 Οκτωβρίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ». Το Πρόγραμμα υποστηρίζει την εξωστρεφή και ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο, με ενισχύσεις που φθάνουν μέχρι και σε 55% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.


Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος έχουν ως εξής:

- Επιλέξιμες είναι όλες οι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου.

- Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή / και ύψους ποσοστού ενίσχυσης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κ.α.

- Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους).

- Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

- Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30% έως 55%.


- Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα - υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα - υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:
Μηχανολογικός εξοπλισμός – Ειδικές εγκαταστάσεις
Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας
Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους
Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)
Λοιπές ενέργειες (μόνο για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις).

-H επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την 30η Ιουλίου 2013.

- Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.

- Λόγω στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης του ΕΣΠΑ, σημειώνεται ότι δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής των αιτημάτων υπαγωγής.

Spiral

Σχόλια