Η σημασία των χρηματοδοτικών ενισχύσεων του ΕΣΠΑ στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων

Από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα προγράμματα, έως το ΕΣΠΑ, γίνεται μία μεγάλη συζήτηση για τη συμβολή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας.Από σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε (ΕΟΜΜΕΧ), φαίνεται ότι οι στόχοι των δράσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων σε μεγάλο βαθμό έχουν επιτευχθεί.

Συγκεκριμένα:

1. Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι βελτιώθηκε η συνολική ανταγωνιστικότητά τους.

2. Τα οικονομικά αποτελέσματά τους παρουσιάζουν βελτίωση.

3. Ο βαθμός διεισδυτικότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και Internet παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

4. Η θετική επίπτωση των επενδυτικών σχεδίων εντοπίζεται κατ’ αρχάς στην ποιότητα των προϊόντων και την αναγνωρισιμότητα των επιχειρήσεων και δευτερευόντως στο επίπεδο του λειτουργικού κόστους – παραγωγικότητας.

Από την άλλη πλευρά πρέπει να επισημανθούν και κάποιες αδυναμίες, αναφορικά με την επίτευξη άλλων στόχων που έχουν τεθεί:

1. Η επίπτωση στον εξαγωγικό προσανατολισμό είναι πολύ μικρή. Παρά το γεγονός ότι η
ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται, αυτή περιορίζεται στα πλαίσια της εσωτερικής, ή ακόμα και της τοπικής αγοράς.

2. Οι νέες επιχειρήσεις που δημιουργούνται από τις σχετικές δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας και στοχεύουν σε παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας, δεδομένου ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία στοχεύουν στον τελικό καταναλωτή.

3. Ο βαθμός διείσδυσης της έρευνας και ανάπτυξης και της απόκτησης τεχνογνωσίας είναι πολύ μικρός και περιορίζεται κυρίως σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής.


4. Υπάρχει σαφώς θετική επίπτωση στην απασχόληση, χωρίς όμως το περιεχόμενο
των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται να είναι εντάσεως γνώσης.

Η σημασία των επιδοτήσεων στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
είναι σημαντική, ωστόσο αδυνατίζει αισθητά την επιχειρηματική δυναμική, καθώς μειώνει τον κίνδυνο στα ίδια κεφάλαια του εκάστοτε επιχειρηματία. Σε κάθε περίπτωση οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις του ΕΣΠΑ αποτελούν ένα ακόμη μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, όχι όμως και το πιο καθοριστικό.

Spiral

Σχόλια