Τι πρέπει να γνωρίζεις για την Στρατηγική Ανόρθωσης.

Πολλοί μας ρωτούν πως να αντιμετωπίσουν τη σημερινή συγκυρία! Για αυτό και αναλύουμε την παρακάτω Στρατηγική με απλά λόγια.

Η στρατηγική Ανόρθωσης ανήκει στην ομάδα των στρατηγικών Διάσωσης / Αναστροφής και χρησιμοποιείται κυρίως από επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα και προσπαθούν να ανατρέψουν την όποια δυσμενή κατάσταση, όπως π.χ. όταν η απόδοση της επιχείρησης βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο. Επιπλέον, χρησιμοποιείται εναλλακτικά και από επιχειρήσεις που επιθυμούν να προλάβουν μελλοντικά προβλήματα.

Οι περιπτώσεις αυτές χαρακτηρίζονται:
  1. Από έλλειψη πόρων (ταμειακή ροή, μεγάλα δάνεια κλπ.).
  2. Από χαμηλό ηθικό των εργαζομένων, οι οποίοι αποχωρούν ή παραμένουν δημιουργώντας προβλήματα.
  3. Από την έλλειψη εμπιστοσύνης των κοινών της επιχείρησης (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες κ.ά.).
  4. Από έλλειψη χρόνου ή αδυναμία διαχείρισής του, καθώς οι ανταγωνιστές καιροφυλακτούν να λάβουν θέση σε μερίδια αγοράς.
Για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής είναι απαραίτητη η διάγνωση των αιτιών των προβλημάτων που έχει η επιχείρηση και για αυτό είναι απαραίτητη η κατανόηση του ευρύτερου-μάκρο και του κλαδικού-μίκρο περιβάλλοντος.

Υπάρχουν 3 στάδια μέσω των οποίων η Στρατηγική Ανόρθωσης υλοποιείται:
  1. Το στάδιο της συρρίκνωσης / σμίκρυνσης, όπου πρωταρχικό σκοπός είναι η διάσωση της επιχείρησης, η οποία πραγματοποιείται με άμεση συγκράτηση των χρηματικών ροών.
  2. Το στάδιο της σταθεροποίησης, όπου η επιχείρηση προσπαθεί να σταθεροποιήσει τις λειτουργίες της, μέσω βελτίωσης περιθωρίων κέρδους, καλύτερο μίγμα προϊόντων, εστίαση σε αποδοτικές αγορές, και νέες δραστηριότητες.
  3. Το στάδιο της αναδόμησης, όπου γίνονται τα πρώτα βήματα επέκτασης και ανάπτυξης.
Η χρονική διάρκεια των σταδίων δεν προσδιορίζεται εύκολα, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τις συνθήκες, τη φύση των προβλημάτων, το μέγεθος της επιχείρησης κλπ. Η επιτυχία της Στρατηγικής Ανόρθωσης εξαρτάται κυρίως από τη διοικητική επάρκεια (υπερβολική συρρίκνωση, μη συγχρονισμένες κινήσεις κ.ά.) και από το μέγεθος του προβλήματος.

Πώς πιστεύεις πως μπορεί να επωφεληθεί η δική σου επιχείρηση από ανάλογες προσεγγίσεις; Άφησε ένα σχόλιο!

Δημήτρης Λιώρης

Σχόλια